Polityka prywatności

I. DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony https://dancelandia.pl jest ………………………, z siedzibą pod adresem: ……………………………….. , Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: ……………………, NIP: …………….., REGON: ………….

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://odmarketingu.pl

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Administrator oświadcza, że stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów,
o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

III. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
a) newsletter – po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości – adres e-mail,
b) kontakt z klientem przez stronę www: imię, nazwisko adres e-mail, nr telefonu, ewentualnie inne dane, które zostaną wskazane dobrowolnie w treści wiadomości.
c) komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu.

2. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak identyfikacji Użytkownika.

IV. Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach (przeglądarki internetowej).

5. Administrator korzysta z programów takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel. Dzięki tym programom Administrator może dokonywać ulepszeń funkcjonalności Serwisu. Wymienione programy umożliwiają przegląd zachowania użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, analizę informacji takich jak: rodzaj przeglądarki, z jakiej użytkownik korzysta, lokalizacja
z określeniem miejscowości, adres IP. Administrator jednak nie ma możliwości przypisania zachowania do konkretnej osoby.

V. Cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
Dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy / usługi w kategorii dane zwykłe.

Dane z powyższego zbioru, w niezbędnym zakresie będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem administratora).

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię i nazwisko (ewentualnie inne dane, które zostaną podane w wiadomości), przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są firmowe konta administratora, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli w celu podjęcia działań zgodnie z żądaniem użytkownika, oraz
w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, również – po uzyskaniu odrębnej zgody – w celu przesyłania ofert do użytkowników i podejmowania wszelkich działań marketingowych.

Dane przesłane w ramach formularza kontaktowego, po uzyskaniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) będą przetwarzane w celu przesłania ofert kursów i projektów umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Dane przekazywane przez użytkowników, w związku z uzasadnionym interesem administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mogą być przetwarze w celach analitycznych i statystycznych.

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi Klientów,
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa.

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) żądania od Administratora usunięcia danych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

VIII. Odbiorcy danych.

1. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca, biuro księgowe, podmioty prowadzące rekrutacje za pośrednictwem naszej firmy. Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy.

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeśli jednak to nastąpi, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

X. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu kontaktu z nami, lub wzięcia udziału w projekcie.
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, będących wynikiem profilowania.

XI. Dane kontaktowe.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: …………………

© COPYRIGHT 2020 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE